Вашето място на Wall St.

English

Вашето Място на Wall Street!

Новини от Варчев Брокерс

Статии

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Форекс речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Actualise

Финансов актив или инструмент, който се търгува на кешовия пазар.

Adjustable peg

Валутен режим, при който валутния курс на местната валута се фиксира спрямо чуждестранна валута (например обвързването на Китайския юан с Американския долар), но курсът може да бъде променян с течение на времето. Основният режим използван по време на Бретън-Уудската система.

Adjustment

Официално действие, обикновено свързано с промяна във вътрешната икономическа политика на една държава, насочено към регулиране на платежния дисбаланс или обменния валутен курс.

Agent bank

(A) Банка, действаща в полза на чуждестранна банка. (B) На евро пазарът – банка агент, действаща в синдикат с чуждестранна банка за административно уреждане на заеми.

Aggregate risk

Общият риск на експозиция, която банка има към един клиент, включваща спот и форуърдни контракти.

Aggregate supply

Общото предлагане на стоки и услуги в икономиката от местни източници (включително вноса), което е на разположение за посрещане на съвкупното търсене.

Agio

Представлява разликата в стойността на валутите. Използва се също и за отчитане на таксите при трансфериране на пари по чекове в брой и от неликвидни към ликвидни пари.

Appreciation

Подсилване на валута в резултат на засилено пазарно търсене или на действие на официални власти.

Arbitrage channel

Ценови канал, в който е невъзможно осъществяване на арбитраж между кешовия и фючърсен пазар.

Around

Дума използвана при котиране на форуърди за начисляване премии и респективно отбиви от цената.

Asset allocation

Представлява разпределение на инвестиционните средства сред пазарите за достигане на максимална възвръщаемост или диверсификация.

Ask

Цената, на която може да бъде закупена една валута или финансов инструмент.

Asset

В контекста на валутната търговия, това е правото да се получи от насрещна страна парична сума във валута или заем на специфична бъдеща дата като резултат от форуърд или спот сделки.

At best

Инструкция, която се дава на дилър да купи или продаде на най-добрата възможна цена.

At or better

- Поръчка за сключване на сделка на определена цена или по-добра от нея.

Authorised dealer

Оторизирана финансова институция или банка за осъществяване сделки в чуждестранна валута.

Account

Баланс на всички извършени сделки и трансакции.

Agent

Представител действащ в полза на клиента.

Aggregate Demand

Общият размер на търсенето на стоки и услуги в една икономика при определено ценово равнище за определен период от време. Представя се чрез кривата на съвкупното търсене, която описва връзката между цените и производството, което фирмите предоставят. Обикновено, налице е обратнопропорционална зависимост между съвкупното търсене.

All or None - AON

Условие при ордер за покупка или продажба, според което поръчката се изпълнява изцяло или въобще не се изпълнява.

American Option

Опция, която може да бъде упражнена във всеки един момент до датата на изтичането й. Преимуществена част от борсово търгуваните опции са от американски тип.

Arbitrageur

Тип инвеститор, който се опитва да спечели от ценови неефективности в пазара, чрез едновременни срещуположни сделки и реализация на безрискова печалба. Арбитражистът например, търси ценови несъответствия между акции предлагани на повече от една борса, купува подценените акции и продава на късо надценените акции на другата борса, като по този начин реализира безрискова печалба при постепенното синхронизиране на цените.

Ask Price

1. Цена Продава. Оферта от страна на инвеститор, трейдър или дилър за продажба на финансов инструмент. Офертата съдържа, както цената, така и количеството от инструмента. 2. Цената, на която маркетмейкър е готов да продаде един финансов инструмент. Маркетмейкърът показва и цена Купува, или цената, на която е склонен да закупи.

At - The - Market

Поръчка за покупка или продажба на един финансов инструмент на текущата пазарна цена при достигане на поръчката на борсовия под.

At the Money

Една опция е at-the-money ако страйк цената на опцията е равна на текущата пазарна цена.

Професионални курсове

ACTIVE TRADER

Продължителност на курса 6 часа в 2 последователни дни

PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 15 часа в 5 последователни дни

FULL PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 30 часа в 10 работни дни

Семинари

Безплатни презентации на предлаганите от „Варчев Финанс” продукти, демонстрации на платформите, тематични лекции.

Бързи линкове