Вашето място на Wall St.

English

Първото Име в Инвестициите!

Новини от Варчев Брокерс

Статии

MiFID Regulated
Захранване на сметка

Свържете се с нас

Икономически фактори

Фактори, влияещи върху движението на:

Фактори, влияещи върху движението на USD

FED - Федерален резерв

Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в озновния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове.

FOMC - Federal Open Market Committee - Федерален комитет за операциите на открития пазар

Tози комитет определя насоките на монетарната политика и обявяването на лихвения процент, което се прави 8 пъти на година. Членовете на комитета са 12, сред които има 7 членове на Борда на управителите; президентът на нюйоркския клон на Федералния резерв, а останалите четири места са разпределени между президентите на останалите 11 клона, които ги заемат на ротационен принцип за срок от една година.

Основен лихвен процент на Федералния резерв

Tова е най-важната лихва и основно средство за осъществяване на целите заложени в монетарната политика. Федералният резерв обявява промените на основния лихвен процент, когато иска да даде ясни сигнали за политика си и това има голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари.

Сконтов процент

Лихвения процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, за да поддържат ликвидността си. Този лихвен процент е по- скоро символичен, но при евентуална негова промяна се дават ясни сигнали за промени в политиката водена от FED. Сконтовия процент е винаги по-малък от основния лихвен процент. при превишаване на съотношението между резервите и отпуснатите заеми от търговските банки. Въпреки, че той има по-скоро символична функция, промените в него дават ясни сигнали за политиката. Той е почти винаги по-нисък от лихвата по федералните фондове.

30-year Treasury Bond - Тридесетгодишна съкровищна облигация

Известна още като дълга облигация. Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация, ще окаже натиск върху долара. Тези опасения могат да произтичат от силни икономически данни, а те от своя стра и в зависимост от етапа на икономическия цикъл ще окажат различно влияние. В обстановка, където инфлацията не е заплаха, силните икономически данни ще предизвикат повишение на долара, но в обратния случай (по-високи лихвени проценти) те ще имат отрицателен ефект върху него поради интензивната продажба на съкровищни облигации. Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар.

3-month Eurodollar Deposits - Тримесечни евродоларови депозити

Натрупаната лихва върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/JPY, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо депозита в евройени, толкова по-вероятно е съотношението USD/JPY да се повиши / да поскъпне долара/. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори.

10-month Treasury Bond - Десетгодишна съкровищна облигация - валутните пазари вземат под внимание десетгодишната облигация, когато сравняват нейната цена с подобни чуждестранни ценни книжа, а именно на Германия, Япония и Англия. Разликата между стойностите на американските десетгодишни облигации и тези на другите страни влияят на обменния курс. Ако американските са по-скъпи, това ще е в подкрепа за долара и обратното.

Treasury - Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)

Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика, но изявленията на / Paul O'Neill, Kenneth Dam и John Taylor/ тази институция за долара имат голямо влияние върху неговото движение.

Economic Data - Икономически данни

Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), Индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, Продуктивност, Индустриално произвоство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителски доверие. Фондов пазар - трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ.

Dow има най-голямо влияние върху долара. От средата на деветдесетте години, когато чужди инвеститори започнаха да купуват американски ценни книжа, той отбелязва все по-силна положителна взаимовръзка с американската валута. Три главни фактора въздействат върху Dow и долара респективно:
1) Корпоративни печалби/приходи, прогнозирани и действителни;
2) Очакванията за промяна на основния лихвения процент
3) Глобални причини.

Влияние на кръстосания курс

Стойността на долара понякога се влияе и от съотношението (обменния курс) между други две валути, които могат да не включват американската валута. Да вземем следния пример: рязкото повишение на йената спрямо еврото може да предизвика всеобщо понижение на еврото, включително и на двойката EUR/USD, което ще доведе до засилване на долара.

Фючърсни контракти по федералните фондове

Oчакванията за лихвения процент могат да се отнасят и до лихвата по федералните фондове на фючърсните пазари. Стойността на контракта показва каква ще бъде лихвата по федералните фондове в бъдеще, в зависимост от падежа на контракта. Контрактът следователно е показателен за пазарните очаквания по отношение на политиката на Федералния резерв. Стойността се определя като се извади цената на контракта от 100 и резултът се сравни с лихвата по федералните фондове на кешовия/спот пазар.

Тримесечни фючърсни контракти в евродолари

Докато фючърсните контракти по федералните фондове отразяват очакванията за лихвата по тези фондове, тримесечните фючърсни контракти в евродолари показват лихвата по тримесечните депозити в евродолари. Например разликата между между фючърсните контракти по тримесечните депозити в евродолари и евройени е важна променлива за определяне на очакванията за съотношението USD/JPY.

Фактори, влияещи върху движението на EUR

Eurozone - Еврозона

Еврозоната се състои от 12 държави- членки на Европейския Съюз: Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия, Белгия, Австрия, Финландия, Португалия, Люксембург ои Гърция. Те определят стойността на еврото като участват пропорционално на базата на Брутния си вътрешен продукт.

ECB - European Central Bank - Eвропейска централна банка

ECB определя и контролира монетарната политика на Еврозоната. Решенията на ECB се взимат от Governing Council - Управителния Съвет, състоящ се от Еxecutive Board - Изпълнителен Съвет и управителите на централните банки в страните членки. Изпълнителния Съвет се състои от президента на ECB( Wim Duisenberg), вице-президента (Lucas Papademos) и още четирима членове: главния икономист - Otman Issing, Tomasso Padoa-Schioppa, Eugenio Domingo Solans и Sirkka Hamalainen.

Управители на Централните Банки:

Германия: Ernst Welteke
Франция: Jean-Claude Trichet
Италия: Antonio Fazio

Цели на Европейската Централна Банка

Основната цел на ECB е да осигурява ценова стабилност. При вземането на решения ECB взема под влияние два основни фактора:

  1. Ценова стабилност и перпективитe/прогнозите за изменението на цената - Ценовата стабилност се определя от т.нар HICP - хармонизиран индекс на потребителските цени. Когато има увеличение на индекса с не повече от 2% се приема че движението на цените е стабилно. За определяне на бъдещото равнище на цените се използват голям брой други икономически индикатори.
  2. Увеличение на парите в обръщение - М3. ECB определя на страните членки 4.5% годишно увеличение на М3.

Управителния Съвет на Европейската Централна Банка заседава на всеки две седмици в четвъртък след което обевява дали е взето решение за промяна на основния лихвен процент. На всяка първо заседание за месеца се провежда пресконференция на която се обяснава каква ще бъде монетарната политика и цялостното икономическота състояние.

Interest Rates - Основен лихвен процент

Основната лихва по която Европейската централна банка определя и по която ръководи своите фондове и ликвидността. Разликата между оснавния лихвен процент опеделен от ECB и оснавния лихвен процент определен от FED влияе директно върху EUR/USD.

3-month Eurodeposit (Euribor)- 3 - месечни Евродепозити

Валутата на една страна държана в чуждестранна банка се нарича евровалута, например долари държани в европейска банка се наричат евродолари. Лихвата по 3- месечните евродепозити държани в банки извен еврозонатаслужи за приблизително определяне на цената на ЕUR/USD при евентуални промени в основния лихвен процент. Например ако лихвата по 3-месечните евродепозити се увеличава за разлика от 3-месечните евродоларови депозити, то закономерно EUR/USD се увеличава и обратното. Понякога тази закономерност не се наблюдава поради влиянието и на други фактори.

10-Year Government Bonds

Разликата в лихваните равнища на 10 годишните държавни облигации в САЩ и тези в Еврозоната също се използва за изчисляване на цената в кроса EUR/USD. Германските 10- годишни държавни облигации се използват за сравнение с американските. Например лихвата по германските облигации е по- ниска от американските, при увеличаване на лихвата по германските (или намаляване на лихвата на американските), тоест намаляване на спреда между двете лихви ще предизвика покачване за ЕUR. Обратно при увеличаване на спреда между двете лихви ( увеличаване на американските или намаляване на германските), това ще понижи EUR. По често се използва съотношението между двете лихви изобразено графично като тренд, отколкото да се изчисляват с абсолютните им величини. Определянето и промените на лихвените равнища е свързано с общото икономическо състояние на САЩ и Еврозоната.

Икономически новини

Най-важни от икономическите новини които могат да повлияят върху EUR/USD от Еврозоната са са тези от Германия. Определящи са данните за: БВП, Инфлацията, CPI и HCPI, Индустриалното производство, безработицата, Германския IFO - индекс. Бююджетния дефицит на всяка една от страните членки също се взима под внимание. според пакта за Стабилизация и развитие бюджетния дефицит на всяка една страна членка трябва да е под 3% от Брутния и вътрешен продукт.

Влияние от другите кросове

Движението на EUR/USD може да бъде повлияно от движението на отделните валути спрямо трета, например USD/JPY и EUR/JPY. Например ако излязат много добри икономически данни за Япония ЕUR/USD ще се понижи заради падането на еврото спрямо JPY в кроса ЕUR/JPY, и същевременното запазване на цената на долара спрямо йената в кроса USD/JPY.

Политически фактори

Както всички кросове и движението на EUR/USD е податливо на различни политически трусове и геополитически фактори повлияни от политиката на правителствата на Германия, Франция и Италия. Финансоватата и политическа нестабилност в Русия също може да повлияе зле за еврото поради значителните инвестиции на Германия в Русия.

Фактори, влияещи върху движението на JPY

MoF - Министерство на финансите

МФ е най - важната политическа и монетарна институция в Япония. Неговото влияние върху движението на JPY е по-голямо отколкото на финансовите министерства на САЩ, Англия или Германия. Служителите на МФ често правят изявления относно икономиката, които целят да повлияят евентуално поскъпване или поевтиняване на йената. Изказвания правят: Мasajuro Shiokava -Финансов министър; Haruhiko Kuroda, Zambei Mizoguchi, Eisuke Sakakibara - Известен още като "Г-н Йена", заради способността му да променя цената на JPY със своите изявления.

BoJ / Bank of Japan / - Централна банка на Япония

През 1998 в Япония бяха приети нови закони, позволяващи на централната банката да взима решения относно монетарната политика, независимо от правителството (МФ). Така пълният контрол върху монетарната политика е прехвърлен на централната банка, а МФ определя насоките във валутна политика. Управител на BoJ е Masaru Hayami.

Основен лихвен процент

Централната банка на Йпония определя поведението на пазара в средносрочен план чрез промяна на основния лихвен процент и по този начин поддържа ликвидността на търговските банки.поддържат ликвидността. Чрез него банката сигнализира за промени в монетарната си политика, които засягат валутния, фондовия пазар.

Japanese Government Bonds (JGBs) - Японски държавни облигации

Централната банка купува десет и двадесет годишни държавни облигации всеки месец, за да поддържа ликвидността на монетарната система. Доходът от десетгодишните облигации служи за ключов индикатор за определяне на основния лихвен процент в по- дългосрочен план. Разликата между доходността на японските десетгодишни облигации и същите американски облигации определя обменния курс USD/JPY. Когато доходността на JGBs се увеличава, тоест лихвата по тях се увеличава спрамо Американските облигации, то това води до поскъпване на JPY спрямо USD.

Агенция за икономическа и фискална политика / бивша агенция EPA ( Economic Planing Agency )

Oфициално тя поема функциите на влиятелната Агенция за икономическо планиране от 6 Януари 2001 г. Тя е правителствена агенция, която определя икономически програми решаващи насоките и проблемите на заетостта, международната търговия и валутната политика.

MITI - Ministry of Internetional Traded and Industry - Министерство на международната търговия и промишленост

Правителствена институция, която защитава интересите на Японската индустрия и конкурентноспособността на японските корпорации на международните пазари. Това министерство е загубило голямото значение, което е имало през осемдесетте и девветдесетте години, когато американо- японската търговия е била най-атрактивна и определяща за FOREX пазара.

Икономически данни/индикатори

Най-важните иконимически данни оказващи влияние на пазарите за Япония са: БВП, проучване на Танкан (тримесечно проучване на бизнес климата и очакванията), международна търговия, равнище на безработицата, индустриално производство и количеството на парите в обращение (М2 + CDs).

Nikkei-225

Основният борсов индекс на Япония. Спадът на йената обикновено повишава акциите на експортиращите компании, което предизвиква увеличение на индекса. Връзката между Nikkei и йената може да бъде и правопропорционална - отварянето на пазара при високи стойности на индекса вдига котировките на йената (USD/JPY), тъй като инвеститорите се ориентират към акции в тази валута. Влияние на кръстосания курс.

Oбменният курс на USD/JPY се влияе от съотношенията EUR/JPY и EUR/USD

Например повишение на USD/JPY (поскъпващ долар и поевтиняваща йена) може да е резултат от повишение при EUR/JPY( Засилване на EUR спрямо JPY), а не на силен долар. Поскъпването при кръстосания курс може да се дължи и на противоположни настроения в Япония и Еврозоната. Друг пример: EUR/JPY и EUR/USD се покачват поради засилване на позициите на еврото. В определени случаи (по-добри перспективи в Япония), това влияе по-силно на долара, отколкото върху йената ( поради обвързаността на двете икономики). В резултат съотношението USD/JPY отслабва, тъй като йената е по-слабо засегната от покачването на еврото.

Фактори, влияещи върху движението на GBP

Bank of England / BoE / - Централна банка на Англия

Централната банка е независим орган който определя монетарната политика. BoE осигурява ценовата стабилност и действа в подкрепата на правителството за постигане на икономически растеж. Правителството определя таван на инфлацията/ RPIX / 2.5% и BoE сатбилизира цените в тези граници.

MPC - Monetary Polici Committee -Комитет за монетарна политика

Tози комитет взема решения относно лихвените проценти и промяната им според монетарната политика.

Основен лихвен процент

Промяна в основния лихвен процент е важен сигнал за промяна във водената монетарна плитика и пряко влияе върху GBP.

Gilts - Държавни облигации

Известни също като ценни книжа с позлатени краища, т.е. надеждни. Разликата в доходността между английските и американските десетгодишни държавни облигации влияе на GBP/USD. Увеличаването на лихвата на държавните облигации, спрямо американските води до засилване на GBP и отслабване на USD, същата е зависимостта им и спрямо германските облигации.

3 - month Eurosterling Deposits -Тримесечни депозити в евростерлинги

Tова е лихвата върху тримесечните депозити в стерлинги в банки извън Обединеното Кралство. Тя служи за база при определяне на разликите между основните лихвени проценти и за изчисление на обменните курсове. Един теорeтичен пример за съотношението GBP/USD: колкото е по-голяма разликата между лихвите в полза на евродоларовите депозити спрямо тези в евростерлинги, толкова по-вероятен е спадът при GBP/USD. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори.

Treasury - Английска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)

Ролята на Хазната при определяне на монетарната политика е намалена значително след приемането на закона за Централната банка на Англия от Юни 1997 г., когато се дават правомощия на BoE да определя монетарната плитика. Мин. на Финансите определя тавана на годишната инфлацията, който Централната банка трябва да съблюдава.

GBP и членството в Европейския Mонетарен Съюз /EMU/

Изказванията на британския премиер Тони Блеър относно евентуалното присъединяване на Великобритания към единната европейска валута често оказват влияние върху английската лира. За да се осъществи това присъединяване, лихвите на Обединеното Кралство ще трябва да бъдат понижени до нивата на Еврозоната. Ако населението гласува в полза на еврото, стерлингата ще трябва да поевтинее спрямо еврото, за да се осигури достатъчно търговско предимство за английската икономика. Ето защо всяко изказване или проучване в полза на присъединяването към еврото ще предизвиква понижение на стерлинга.

Икономически данни

Най-важните икономически данни за Обединеното Кралство са, които оказват влияние върху GBP са: равнище на безработицата, средни доходи, RPI-X, продажби на дребно, PPI, индустриално производсство, растеж на БВП, проучвания (в сферата на производството и услугите), количеството на пари в обращение (М4), платежен баланс и цени на жилищата.

Тримесечни фючърсни контракти в евростерлинги (къси стерлинги)

Те отразяват пазарните очаквания според цената на тримесечните фючърсни контракти в евростерлинги. Разликата между фючърсните контракти по депозити в евродолари и евростерлинги, влияе за определяне на очакванията спрямо GBP/USD.

FTSE-100 Водещият борсов индекс на Великобритания

За разлика от САЩ или Япония, този индекс има относително по-слабо влияние върху валутата. Независимо от това, правата пропорционалност между FTSE-100 и Dow Jones Industrial Index е едно от най-силните на световните пазари.

Влияние на кръстосания курс

Съотношението GBP/USD понякога се влияе от движенията на кръстосаните курсове (в които не участва доларът), като например EUR/GBP. Един пример: повишението при EUR/GBP (понижение на стерлингата), предизвикано от очаквания за присъединяване на Великобритания към еврото, може да доведе до спад при GBP/USD. Както и обратния вариант - доклади, сочещи че Великобритания няма да се присъедини към еднинната еврпейска валута, ще навреди на EUR/GBP.

Фактори, влияещи върху движението на CHF

SNB - Swiss National Bank - Швейцарска национална банка

Швейцарската централна банка има максимална свобода за определяне на монетарната политика и насоките на обменния курс на CHF. За поддържане на ликвидността и стабилността на курса банката извършва директни интервенции на пазара като се включва като купувач или продавач на долари за швейцарски франкове. Изказванията на управителите на SNB също оказват директно влияние върху движението на CHF.

Основен лихвен процент

Швейцарската централна банка използва сконтов процент. При промяна във водената монетарна политика SNB променя лихвения процент и това се отразява пряко върху Швейцарския франк.

3-month Euroswissfranc Deposits - Тримесечни депозити в еврошвейцарски франкове

Лихвения процент по депозити в швейцарски франкове държани в банки извън Швейцария, служи като база за определяне на разликите в лихвите, и на тяхна база се изчислява стойността на валутния курс. Един теоретичен пример за съотношението USD/CHF: колкото е по-голяма разликата между лихвите в полза на евродоларовите депозити спрямо тези в еврошвейцарски франкове, толкова по-вероятно е повишението на USD/CHF. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори.

Швейцарският франк като спасително убежище

CHF от дълги години има ролята на 'валута-убежище' благодарение на това че: SNB има пълна независимост при запазване на монетарната стабилност, дискретност на банковата система и неутралната политическа позиция на Швейцария. Освен това, относително големят златен резерв на банката също е допринесъл за стабилността на валутата. Дори след по-слабата роля на франка след средата на деветдесетте години (заради засилването на долара и поевтиняването на златото), швейцарската валута остава ценна алтернатива за Forex пазарите.

Икономически данни

Най-важните икономически данни за Швейцария са: М3 (най-обхватния измерител на количеството на парите в обращение), CPI, равнище на безработицата, платежен баланс, БВП и индустриално поизводство.

Влияние на кръстосания курс

Съотношението USD/CHF понякога се влияе от движенията на кръстосаните курсове (в които не участва доларът), като например EUR/CHF или GBP/CHF. Пример: повишението при GBP/CHF предизвикано от увеличение на основния лихвен процент във Великобритания може да доведе до поевтиняване на франка спрямо други валути, включително и долара.

3-month Euroswiss Futures Contracts -Тримесечни фючърсни контракти в еврошвейцарски франкове

Tози контракт отразява пазарните очаквания по тримесечните депозити в еврошвейцарски франкове. Разликата между фючърсните контракти по депозити в евродолари и еврошвейцарски франкове е основната променлива за определяне на очакванията спрямо USD/CHF.

Други фактори

Поради близостта на швейцарската икономика до Еврозоната (особено до Германия) швейцарскията франк показва много положително съотношение спрямо еврото. Това взаимоотношение е най-явно при изключително негативното съотношение USD/CHF и EUR/USD. Например: внезапното движение при EUR/USD (породено от фундаментален фактор) най-вероятно ще предизвика също толкова рязко движение при USD/CHF в обратната посока. Взаимовръзката между тези две валутни двойки е една от най-силните на валутните пазари.

Професионални курсове

ACTIVE TRADER

Продължителност на курса 6 часа в 2 последователни дни

PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 15 часа в 5 последователни дни

FULL PROFESSIONAL TRADER

Продължителност на курса 30 часа в 10 работни дни

Семинари

Безплатни презентации на предлаганите от „Варчев Финанс” продукти, демонстрации на платформите, тематични лекции.

Бързи линкове